top of page

Vad är smärta?

Vad är smärta?

Smärta är otroligt komplext, intressant, svårt och smärtsamt.

Smärta definieras: En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till – eller liknande det man upplever vid – vävnadsskada eller hotande vävnadsskada.

Vad betyder det? Vi ska försöka att reda ut det. Smärta är en upplevelse, smärta är inte något som är konstant eller alltid fungerar på samma sätt, inte mellan individer och inte heller för samma individ. Det är något vi upplever och upplevelsen kan vara adekvat till stimuli eller inte. Upplevelsen är fortfarande verklig för den som upplever smärtan. Det är en viktig del i denna definition. Utifrån kan jag alltså se att det stimuli som personen utsätts för inte skadar vävnaden, jag kan dock inte utifrån se vad personen upplever.

Förtydliganden till definitionen

1. Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.


2. Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i de sensoriska neuronen (de som skickar input till hjärnan om stimulit).

Livet och våra erfarenheter skapar minnen som är till för att hjälpa oss i framtida situationer, så även för smärta. Vi är skapade för att försöka att undvika smärta vilket kan göra att vi omedvetet skyddar oss i situationer som påminner om de tillfällen där vi utsatts för smärta. Den tredje punkten berör just detta: 3. Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är.


Upplevelsen av smärta ska respekteras Eftersom att vi inte vet vilka erfarenheter en person bär med sig, vilket minne deras kropp har eller hur just de upplever smärtan i en specifik situation måste vi vara lyhörd och respektera deras upplevelse.

4. En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.

Vad är smärta bra för? Upplevelsen av smärta är till för att vi ska skydda kroppens vävnader mot potentiell eller befintlig skada. Smärtupplevelsen ger möjlighet till att förändra beteende för att skydda vävnad. Smärta är alltså ett av kroppens mest effektiva skydd för att undvika skada. Det finns en del personer som inte har förmåga att känna smärta över huvud taget vilket är ett livsfarligt tillstånd. Det finns även de som upplever smärta mycket lägre än de flesta vilket även det är en utmaning då vävnad kan skadas utan att personen i fråga upptäcker det själv eller signalerar. Smärta är alltså egentligen något bra och viktigt för oss, men som punkt nr 5 förtydligar: 5. Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.

Ett fungerande smärtsystem är oerhört viktigt för oss. Ett smärtsystem som är “överbelastat” eller fyllt med erfarenheter som ökar smärtupplevelsen avsevärt är något som kan skapa en vardag som är tuff och otroligt energikrävande. Smärtupplevelsen kan vara svår att förstå och även svår att beskriva med ord. Smärta uttrycks på så otroligt många fler plan än just verbalt. Den 6e och sista punkten i definitionen stärker precis det här:

6. Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta.

Barn kan känna smärta

Under en lång period har man trott att små barn eller barn med funktionsnedsättningar inte upplever smärta och det har varit en av orsakerna till att de inte gavs smärtlindring. Tack och lov har detta förändrats och man vet nu att små barn och även för tidigt födda barn och personer med funktionsnedsättning upplever smärta. Det som skiljer mellan nyfödda barn- små barn- större barn- vuxna är bla hur smärtan uttrycks. Detta beror givetvis även på individens fysiska och kognitiva förutsättningar.

Hur kan man veta att ett barn upplever smärta? Ett nyfött barn kan gråta, grimasera och fäkta med armarna vid smärtupplevelse. Det kan dock var väldigt svårt att bedöma ovett litet barn upplever smärta. Något som inte syns utifrån är att spädbarnets fight and flight system slår på vilket innebär att bla hjärtfrekvens och andningsfrekvens ökar och likaså stressnivåer i kroppen. Det kan leda till hjärtskärande skrik. Man har även sett att sömnen ofta påverkas. Vid längre smärtpåverkan har man sett att spädbarnets aktivitetsnivå istället kan minska och likaså hjärtfrekvensen, man har även sett att spädbarn vid kraftig smärta kan bli apatiska och pga det upplevas som slöa men smärtfria. Det gör inte det hela enklare, att tyda och förstå barnets upplevelse är svårt.

Forskningen i området går framåt och idag tror man till och med att små barn upplever smärta starkare pga att deras smärthämmande system inte är fullt utvecklade (kroppens eget system för att dämpa smärta).


Vid ett års ålder börjar barn kunna värja sig mot smärta eller ta mot den kroppsdel som smärtar om de har den förmågan. Däremot har yngre barn upp till förskoleålder svårt att verbalisera eller tydligt känna varifrån smärtan kommer. På barn är det däremot vanligt med beteendeförändring vid smärta. Exempel kan vara att ett barn med ont i foten slutar att gå, ett barn med huvudvärk inte vill äta, ett barn med ont i magen inte sover. Osv.När smärta återkommer Eftersom att smärta utgör ett personligt hot är en viktig komponent för hur smärtan upplevs hur den förstås. För barn eller personer som inte har förmåga att förstå meningen med smärtan eller hur lång tid den kommer pågå upplevs ofta smärtan starkare. Negativa erfarenehter av smärtupplevelser gör att man generellt tolererar smärta sämre och får en starkare upplevelse med större påslag av sympatiska nervsystemet- fight and fligt. Vid återkommande smärtupplevelse eller andra stressande faktorer finns det risk att barnet blir kvar i sympatiskusaktivering och får svårt att komma till ro, slappna av, sköta magen eller ha en fungerande inlärning.


Fler faktorer som påverkar smärtupplevelsen

Med allt detta sagt, Smärta är otroligt komplext, intressant, svårt och väldigt påfrestande.

Det finns många faktorer som påverkar hur en individ reagerar på smärta och hur stark upplevelsen blir. I det här inlägget har vi tagit upp några faktorer så som tidigare upplevelser, förståelsen över smärtan och dess tidspann. Det finns många fler faktorer än så som spelar in i upplevelen. Mer om det i nästa veckas inlägg!


댓글


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page