top of page

Vad är balans?

Vad är Balans?

Balans är tillståndet för en kropp när summan av alla krafter och moment som verkar på den är lika med noll.

Balans är ett flitigt använt begrepp inom världen av träning och rörelseutveckling och uttalandet ”hen har dålig balans” får ofta beskriva allt från ett svajigt sittande, stapplande gång eller svårigheter att sparka iväg en fotboll. Ur ett Funktionellt Motoriskt perspektiv handlar balans i grunden om två begrepp; stödyta och tyngdpunkt.

Relationen mellan stödyta och tyngdpunkt

Stödyta är den del av ett föremål eller en kropp som har kontakt med underlaget och som kroppen ska hålla sig upprätt från. Tyngdpunkt beskriver hur ett föremåls- eller en kropps- sammanlagda massa är fördelad. I upprätt stående med god postural kontroll befinner sig denna punkt straxt ovan navelhöjd på människan och är då i linje med kroppens lodlinje. Lutas personens kropp åt sidan förskjuts tyngdpunkten och kommer den tillräckligt långt utanför stödytan faller personen.

I Funktionell Motorik ser vi på begreppet balans utifrån en respekt för förhållandet mellan stödyta och tyngdpunkt och kroppens förmåga att kunna parera dessa. I Funktionell Motorik tolkas begreppet balans inte som en ensam funktion utan som samspelet mellan funktionerna: rörlighet, proprioceptiv reglering, stabilitet och kraft. Om det är en utmaning för en individ att upprätthålla jämviktsförhållandet mellan tyngdpunkt och stödyta i en aktivitet backar vi tillbaka till vår analys och benar ut vilken av basfunktionerna som är den främsta orsaken till den uteblivna balansen. Den aktivitet som varit svår att balansera upp får därefter fungera som underlag till att utvärdera om analys och åtgärder har varit riktade på ett ändamålsenligt sätt.
Vad innebär då detta?

Det här innebär att balans är ett samspel mellan olika funktioner och förutsättningar. Nedsatt balans kan alltså uppstå pga nedsatt rörlighet i tex fotled hos en person som pga nedsatt rörlighet endast kan gå och stå på tå.

Nedsatt balans kan ner på oförmåga att stabilisera och aktivera kroppens muskler i en position innanför stödytan. Nedsatt balans kan också bero på en oförmåga att utveckla den kraft som krävs för att förbli inom sin stödyta.


Det kan kännas tröstlöst att balans kan bero på flera olika faktorer. Men efter en noggrann analys i Funktionell Motorik kan man alltså bryta ned och se vilken faktor som har störst orsak till "hens dåliga balans". Utifrån det kan vi rikta åtgärden mer precis och förutsättningarna att förbättra balasen ökar!


"Hen har dålig balans"

Nästa gång ni pratar om nedsatt balans- fundera kring eller fråga vad det är som gör att balansen påverkas och om det finns något ni kan göra för att öka balansen om det är ett syfte ni vill arbeta mot.


Prioritering

Som alltid är det syfte och mål som styr åtgärder. Det är viktigt att veta att det inte går att arbeta med/mot allt hela tiden utan att det är viktigt att formulera syfte och mål och bryta ned detta till greppbara mål som utvärderas efter ca 6 veckor.Kroppen är bra häftig, där allt hänger ihop och färdigheter bygger på varandra, som ett pussel alltså!Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page